การส่งผลงาน

วารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (CSJOS) ขอเชิญชวนให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHS) ทั้ง 12 แห่ง ส่งผลงานโครงงานต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  CSJOS ซึ่งเป็นการวิจัยระดับเริ่มต้นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาที่ดำเนินการโดยนักเรียน PCSHS และส่วนหนึ่งของการจบหลักสุตร CSJOS สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยที่ส่งเสริมความรูด้าน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แล สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและวัฒนธรรมไทย

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลงานวิจัยที่มีส่วนในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใหม่และถูกต้อง ผลลัพธ์จะต้องแสดความเชื่อมั่นและข้อแนะนำที่สามารถต่อยอดได้ในอนาค บทความระดับเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษแต่จะต้องน่าสนใจสำหรับกลุ่มบุคคลใดก็ตาม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือผู้เขียน CSJOS สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการส่งบทความ   

ผู้เขียนที่สนใจในการเผยแพร่บทความจะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาโครงงานและได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์ได้ ครูที่ปรึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้เขียนเขียนและแก้ไขบทความ ดังนั้นต้องได้รับการตกลงก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้ว นักเรียนเจ้าของผลงานจะส่งรายงานการวิจัย พร้อมกับเอกสารสนับสนุน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ครูที่ปรึกษาเห็นสมควร ให้กับผู้ประสานงานโรงเรียนเพื่อพิจารณา

ผู้ประสานงานโรงเรียนจะพิจารณาโครงงานที่ถูกส่งเข้ามาพร้อมทั้งเอกสารสนับสนุน ถ้าโครงงานนั้นถูกต้อง มีเอกสารและข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน ผู้ประสานงานจะส่งต่อมายังบรรณาธิการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต่อไป บรรณาธิการจะประเมินผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามาสื่อสารกับผู้เขียนและที่ปรึกษาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น จากนั้นส่งผลงานวิจัยไปยังผู้ตรวจสอบ หากการวิจัยได้รับการยอมรับจากผู้ตรวจสอบเพื่อตีพิมพ์บรรณาธิการจะส่งอีเมลถึงผู้เขียนพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างและเป้าหมายของบทความพร้อมคำแนะนำอธิบายกระบวนการเขียนและการแก้ไข บทความ

ดังนั้นผู้เขียนจะทำงานร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อเขียนบทความฉบับร่าง ตามแนวทางของ CSJOS เมื่อฉบับร่างสมบูรณ์แล้วจะส่งไปยังบรรณาธิการซึ่งจะตอบกลับพร้อมคำแนะนำแก้ไข หลังจากบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรณาธิการจะส่งไปยังผู้ตรวจสอบเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย อาจต้องมีการแก้ไขรอบสุดท้ายหนึ่งครั้งตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือผู้เขียน CSJOS สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

You may have missed