จุดประสงค์

วารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (CSJOS) เป็นวารสารหรับการตีพิมพ์ผลงานโครงงานของนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHS) ทั้ง 12 แห่ง   CSJOS ใช้กระบวนการคัดเลือก และแก้ไขอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่ตีพิมพ์นั้นเป็นงานที่นักเรียนสร้างขึ้นเอง ให้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับที่ไม่ยากมากและเป็นงานวิจัยในระดับเริ่มต้นแต่มีความหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ของเราไปทั่วโลก ผลงานที่ตีพิมพ์ใน CSJOS แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความถูกต้องและความมั่นใจในในผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะสำหรับนักเรียนในการทำงานวิจัยต่อไป

ดาวโหลด

 

 

 

You may have missed