คณะทำงาน

บรรณาธิการ

1. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม              บรรณาธิการ
2. Dr.Jonathan Eales                   บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

 1. นางสาวพจนีย์ เจนพนัส               ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
 2. นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน            ผอ.ศพว.สพฐ.
 3. นายชาตรี ประดุจชนม์                 ผอ.รร.จภ.มุกดาหาร
 4. นายวิทยา อรุณแสงฉาน              ผอ.รร.จภ.ชลบุรี
 5. นายศักดา สินมา                        ผอ.รร.จภ.พิษณุโลก
 6. นายศักดิ์ รุ่งแสง                         ผอ.รร.จภ.บุรีรัมย์
 7. นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว               ผอ.รร.จภ.สตูล
 8. นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง      ผอ.รร.จภ.นครศรีธรรมราช
 9. นางสุวณี อึ่งวรากร                     ผอ.รร.จภ.ตรัง
 10. นายสมิง กุลธี                            ผอ.รร.จภ.ลพบุรี
 11. นายชลิต ระหว่างบ้าน                  ผอ.รร.จภ.เพชรบุรี
 12. นายประดิษฐ์ โพธิกลาง                ผอ.รร.จภ.เชียงราย
 13. นายกิตติชัย กรวยทอง                 ผอ.รร.จภ.เลย
 14. นายสมร ปาโท                          ผอ.รร.จภ.ปทุมธานี

You may have missed