วารสารฉบับปัจจุบัน

วารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

จากบรรณาธิการ

การรใช้กากแครอทผงแทนที่เนยขาวในบราวนี่
พิชญาสินี ขจรเศรษฐการ, สันต์ฤทัย อริยะบารนีกุล, ธนภรณ์ แคมงคลสุข

You may have missed