เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (CSJOS) ได้จัดตั้งขึ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดยคณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHS)  , ซึ่งเผยแพร่ ผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง CSJOS เป็นวารสารสำหรับตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับเบื้องต้นทุกสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตรวจโดยผู้ตรวจทาน (peer-reviewed)  CSJOS เป็นวารสารสองภาษา โดยมีบทความที่ตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คุณครูจุฑารัตน์ ใจงาม เป็นบรรณาธิการ CSJOS. Dr. Jonathan Eales เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา

บทความการวิจัยที่ส่งไปยัง CSJOS ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการ จากนั้นบรรณาธิการ   จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) พิจารณา หลังจากการทบทวนและการยอมรับบรรณาธิการจะให้คำปรึกษากับผู้เขียนในการทบทวนบทความตามคำแนะนำผู้ตรวจสอบ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วบรรณาธิการจะส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย บทความเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารตีพิมพ์บทความตามเกณฑ์ที่ได้รับตลอดทั้งปี

วารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เป็นวารสารออนไลน์แบบเปิด (Open-Access) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมผู้เขียน บทความใน CSJOS ได้รับลิขสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons,    CC BY ผู้เขียนสงวนลิขสิทธิ์ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

 

 คู่มือวรสาร CSJOS

 

 

 

You may have missed