แนวทาง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

บทความที่ส่งไปยังวารสารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจะต้องจัดระเบียบและจัดรูปแบบตามแนวทางดังต่อไปนี้ บรรณาธิการจะแนะนำกับผู้เขียนและครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขบทความให้ตรงกับมาตรฐานโดยสาร

 1. บทความจะต้องจัดเป็นส่วนดังนี้:

  บทคัดย่อ – เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องรวมถึงวิธีการและข้อสรุปหลัก

  ความยาวไม่ควรเกิน 200 คำ

  1. บทนำ  – อธิบายความสำคัญ เหตุผลการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (literature review) และวัตถุประสงค์ในการวิจัย

  2. วิธีการ – อธิบายอุปกรณ์และวิธีการวิจัยรวมถึง การตั้งค่าการทดลองและในการควบคุมตัวแปร ทำการวัด และ วิเคราะห์ข้อมูล

  3. ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง – อธิบายผลลัพธ์ที่ประมวลผลด้วยการคะบุความคลาดเคลื่อน อภิปรายข้อสรุปและความหมายทั้งหมด ปัญหาที่อาจมีผลต่อผลลัพธ์ และ แนวทางสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

  4. สรุปผลการทดลอง – บทสรุปของข้อสรุปหลัก

  5. การอ้างอิง – แหล่งอ้างอิงตามรูปแบบการอ้างอิง APA

บทความจะต้องจัดรูปแบบดังนี้:

 • เลย์เอาท์ – 2 คอลัมน์, ระยะขอบด้านข้าง 1.5 ซม., ด้านบน 2.5 ซม. และระยะขอบด้านล่าง 2 ซม

(บทคัดย่อและคำหลัก – เยื้อง 1 ซม. ทางซ้ายและขวา)

 • แบบอักษร – TH SarabunPSK เนื้อหาทั้งหมด

 • ส่วนหัว (Header) – (ภาษาอังกฤษ) Times New Roman ขนาด 11

Chulabhorn Scholastic Journal of Science Vol #  (1) Jan-Dec, Year pcshs.ac.th

 • ส่วนท้าย (Footer) – หมายเลขหน้าบนระยะขอบด้านขวาเริ่มต้นในหน้า 2

 • ชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง และหัวข้อเรื่องย่อย – ตัวหนา (Bold)

 • สมการ – จัดกึ่งกลาง แยกจากข้อความ และ หมายเลขในวงเล็บทางด้านขวา

 • การแสดงแหล่งข้อมูล – บันทึกด้วยตัวยกตัวเลขที่อ้างถึงส่วนการอ้างอิง

ขนาดตัวอักษร

 • ชื่อบทความ – 24

 • หัวข้อเรื่อง – 18

 • ชื่อผู้เขียนและที่ติดต่อ,  หัวข้อเรื่องย่อย, เนื้อความ – 16

 • บทคัดย่อและคำสำคัญ,  คำบรรยายภาพ – 14

บทความตัวอย่างที่มีรูปแบบถูกต้อง มีให้ในรูปแบบ PDF   

วิธีการเขียนบทความ

บทความที่ตีพิมพ์ใน CSJOS นั้นแตกต่างจากรายงานที่นักเรียน PCSHS เขียนสำหรับโครงงานวิจัย เราจะแนะนำให้ผู้เขียนอ่านบทความ CSJOS ที่ตีพิมพ์เพื่อเข้าใจในแบบฟอร์ม วิธีการเขียนเนื้อหา จัดระเบียบและจัดรูปแบบบทความตามแนวทางดังต่อไปนี้

 1. บทคัดย่อ

บทคัดย่อควรได้รับการแก้ไขหลังจากที่บทความเขียนเสร็จในรูปแบบสุดท้าย บทคัดย่อจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของบทความสรุปขั้นตอนและอธิบายผลลัพธ์ บทคัดย่อมีความยาวน้อยกว่า 200 คำ

1. บทนำ – ส่วนบทนำเริ่มต้นด้วยการอภิปรายหัวข้อที่กำลังศึกษาอธิบายถึงความสำคัญหรือความน่าสนใจ ความเป็นมาทางทฤษฎีของหัวข้อที่เหมาะสมรวมถึงบทความเผยแพร่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หากเป็นไปได้อาจเสนอแบบจำลองการทำนายที่ได้มาจากทฤษฎีหรือการศึกษาก่อนหน้า

2. วิธีการทดลอง – ส่วนวิธีการเริ่มต้นด้วยคำอธิบายสั้น ๆ ของเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้พร้อมกับแผนภาพแสดงตัวอย่าง สรุปขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรวมถึงการวัดที่ทำและการทำซ้ำและช่วงทดสอบ

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง – ส่วนนี้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอผลการวิจัย โดยทั่วไปจะเป็นตารางหรือกราฟ ความหมายของผลลัพธ์จะกล่าวถึงในแง่ของทฤษฎีใด ๆ หรือการวิจัยหรือแบบจำลองสุดท้ายต้องอธิบายความจำกัดของผลการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

4. สรุปผลการทดลอง – บทสรุปเป็นบทสรุปสั้น ๆ ของการค้นพบของบทความ มันกลั่นจุดสำคัญเป็นสองสามประโยค

5. การอ้างอิง – แหล่งอ้างอิงตามรูปแบบการอ้างอิง APA

 

You may have missed